Lepljenje fragmenta

Akutna dentalna trauma je veoma česta među decom mlađom od 12 godina. Najčešće povređivani zubi su maksilarni sekutići, a prilikom traume dolazi ili samo do odlamanja gleđi, gleđi i dentina ili, u najtežim slučajevima do otvaranja komore pulpe, često bez frakture korena zuba.